نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خونریزی های غیر طبیعی رحمی

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 22-24

محمد رحیم زاده؛ اقدس پرویزی؛ مریم مهرآبادی؛ اقدس ابریشم