نویسنده = فریبا فرید
عفونت های آمیزشی

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 52-57

فریبا فرید؛ افسانه مهرآرا؛ سیدروح اله قیامی