نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. خود کار آمدی و چگونگی تأثیر خود کارآمدن بر رفتار

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 76-78

فاطمه مرادی؛ مهشید رفیعیان


2. خاطره (قصه زهرا )

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 80-81

مهشید رفیعیان