نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. گوناگون( جهت یابی به کمک عناصر و عوامل طبیعی)

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 96-97

امید رضا نخعی؛ دکتر بهروز دهرآزما