نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گیری آمار جمعیتی و زیج حیاتی در سامانه سینا

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 22-26

دکتر زهرا ایزدی؛ نجمه مهاجری؛ محمد آقابابایی؛ صدیقه انصاری پور