نویسنده = صغری حجازی
خود مراقبتی اجتماعی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 8-9

ثمانیه حق گشایی؛ راضیه محمد واحدی؛ صغری حجازی


نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 10-14

فریبا ایدنی؛ لفته سیاحی؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی؛ صغری حجازی


مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 53-56

صغری حجازی؛ دکتر مهدی قلیان اول