نویسنده = عبدالحمید گوهری
کلرزنی و کلر سنجی سامانه های آبرسانی

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 54-61

صابر سالم؛ عبدالحمید گوهری


بیماری‌های منتقله از آب و آموزش به خانوارها

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 10-14

احمد رضا صبوحی؛ محمد رحیم زاده؛ عبدالحمید گوهری