نویسنده = شیما دین پرور
غربالگری سرطان‌های شایع (کولورکتال، دهانه رحم، پستان)

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 34-39

شیما دین پرور؛ اکرم آقایی؛ طاهره ندوشن؛ سمانه خاتمی


جدول شماره 96

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 94-94

شیما دین پرور