نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. نقش مراقبان سلامت و بهورزان در کمیت مراقبت‌های نوزادی در بحران کرونا ویروس

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 83-83

بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی؛ شهناز رفائی سعیدی


2. گوناگون

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 88-92

فاطمه کبیری؛ زهره سبزواری؛ محمدتقی شفیع خانی؛ شهناز رفائی سعیدی؛ زهره شمسبگی


3. احیای پایه قلبی ریوی در کودکان

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 58-59

شهناز رفائی سعیدی