نویسنده = دکتر سیدکاظم فرهمند
سیستم ارجاع؛ ضرورت حال و آینده

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


سخن سردبیر (با «گفت و گو» به جنگ افسردگی بروید)

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 6-7

دکتر سیدکاظم فرهمند


سخن سردبیر«سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


با مخاطب های آشنا

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


سخن سردبیر؛«خدایی» شویم

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 2-3

دکتر سیدکاظم فرهمند