نویسنده = رؤیا منتظری
فرسودگی شغلی در بهورزان

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 16-17

نوید سوداگر امیری؛ رؤیا منتظری


ناباروری و عوامل مستعدکننده آن

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 40-42

مریم السادات هاشمی پور؛ رؤیا منتظری؛ فاطمه مهرگان