فرسودگی شغلی در بهورزان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی تنکابن دانشگاه علوم پزشکی مازندارن

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی تنکابن دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موضوعات


  1. مهدی گل افروز، حمید رضا بهنام وشانی«بررسی میزان رضایت شغلی بهورزان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار» اسرار، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، سال نهم، شماره 4، زمستان 81

محمدجواد کبیر، علیرضا حیدری، اشرف بابازاده، ناهیدجعفری، محمد نعیمی طبیعی، محمدعلی پورعباسی، سیدمهدی صداقت، منصوره لطفی، محمدرضا هنرور، مریم ایری «بررسی فرسودگی شغلی بهورزان استان گلستان در سال 1391» مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و سوم شماره 96