نویسنده = �������� �������������� ������������
دستورالعمل جدید دیابت در دوران بارداری

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 48-50

معصومه رجبی نائینی؛ دکتر زهرا داداشی