نویسنده = �������������� ������
نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 75-78

احمدرضا صبوحی؛ رضا تسبندی؛ نرگس حضرتیان؛ مریم ایرانپور