نویسنده = مریم کاس کلدره
آشنایی با زیج حیاتی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 32-37

سیده سکینه حسنی ضیابری؛ مریم کاس کلدره؛ مهندس معصومه دبستان