نویسنده = شیوا دهقان خلیلی
اثر ورزش در سلامتی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 52-53

لیلا خلیفه قلی؛ شیوا دهقان خلیلی