نویسنده = �������������� ��������
آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 62-64

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ کاظم حبیب زاده؛ طوبی خاقانی