نویسنده = دکتر ناهید نوائیان
نقش بی بدیل بهورزان در تحول نظام سلامت

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 6-8

دکتر ناهید نوائیان؛ مریم شریفی یزدی


نگاهی به خشونت خانگی علیه زنان و راهبردهای مواجهه با آن در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 20-25

معصومه ابراهیمی توانی؛ دکتر ناهید نوائیان