نگاهی به خشونت خانگی علیه زنان و راهبردهای مواجهه با آن در نظام سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشی، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2 عضو هیات تحریریه، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

موضوعات


  1. افتخاری، مامک و دیگران؛گزارش جهانی خشونت و سلامت، سازمان جهانی بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت زنان فردا و موسسه بهبود زندگی زنان، 1386
  2. گزارشات بررسی پدیده خشونت خانگی در ایران، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، تابستان 1383.
  3. حبیب سپیده، رسولیان مریم. متن آموزشی پیشگیری از همسر آزاری در نظام بهداشتی ویژه بهورزان و رابطین بهداشتی.دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روانپزشکی تهران. اردیبهشت 1392.
  4. احمدی،بتولو دیگران. تأثیرخشونت‌هایخانگیبرسلامتروانزنان متأهل در تهران. مجلهدانشکدهبهداشتوانستیتوتحقیقاتبهداشتی. سال 1385، دورهشمارهصفحات44-35.
  5. گزارشات برنامه های معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

  1. World Health Organization. WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women Study Team. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence.2005. Available at : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43310/1/9241593512_eng.pdf?ua=1
  2. World Health Organization. Addressing violence against women and achieving the Millennium Development Goals, Department of Gender, Women and Health Family and Community Health.2005.Available at : www.who.int/gender/documents/MDGs&VAWSept05.pdf