نویسنده = محمدرضا رجبعلی
بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 74-77

محمدرضا رجبعلی؛ ستاره رجبعلی؛ طیبه سپهری اهرمی؛ سمیه باصری