نویسنده = دکتر محمد رضا فیاضی بردبار
نقش خودمراقبتی در سلامت روان

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 31-35

دکتر نرگس شریف زاده؛ دکتر محمد رضا فیاضی بردبار