نقش خودمراقبتی در سلامت روان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 دستیار تخصی روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  نظام جامع توانمندسازی مردم برای مراقبت ازسلامت خود: دکترشهرام رفیعی‌فر، دکترماندانا عطارزاده، دکتر مسعود احمدزاده اصل وهمکاران
×  ده واقعیت درسلامت روان، سایت سازمان جهانی بهداشت، مترجم :نسرین شاهدی فر
×  کتابچه خودمراقبتی میانسالان، گرداوری :دکترمهسا سنگستانی
×  خودمراقبتی درسلامت روان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
×  مقاله یک عمرسلامت با خودمراقبتی، بخش خودمراقبتی از منظر روانپزشکی، دکتر حامد محمدی کنگرانی روانپزشک بالینی و روان درمانگر
×  نسخه‌ای برای خودمراقبتی فردی، دکتر شهرام رفیعی‌فر، سرپرست دفترآموزش وارتقای سلامت وزارت بهداشت.