نویسنده = فربیا سعادتی
سرانه بهداشت در ایران و جهان

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 78-80

فربیا سعادتی؛ زهرا کهنوجی؛ سوسن ابوالهادی