سرانه بهداشت در ایران و جهان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بودجه و اعتبارات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوعات


×  آسف زاده، سعید، اقتصاد بهداشت تهران: نشر دانش امروز 1377
×  حسن زاده و فخیم علیزاده 1385
×  مرکز آمار ایران
×  دفتر بودجه برنامه‌ای و اقتصاد وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
×  پیله‌رودی، سیروس، شبکه بهداشت درمان شهرستان، تهران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1376
×  دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه‌روستایی