نویسنده = بهزاد جعفری‌نیا
مشتری محوری در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 12-14

بهزاد جعفری‌نیا؛ فریده صفاریزاده؛ جواد فرحی شاهگلی؛ ویدا هاشمیان