مشتری محوری در نظام سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 عضو هیأت تحریریه و کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. مهارت های اساسی برای اصلاح رفتار در حوزه سلامت/دکتر محسن شمس/دکتر یلدا سلیمان اختیاری/عباس پریانی.چاپ اول، سال 1392
  2. پایگاه مقالات علمی مدیریت.مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام

http://system.parsiblog.com)

  1. سایت آکا ایران، مشتری مداری و حفظ حقوق مشتریان (http://akairan.com
  2. لامعی ا،  خود آموز ارتقای مدیریت کیفیت، کمیته کشوری ارتقای کیفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آذر1378