نویسنده = ���������������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به خشونت خانگی علیه زنان و راهبردهای مواجهه با آن در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 20-25

معصومه ابراهیمی توانی؛ دکتر ناهید نوائیان