نویسنده = اعظم آذر افروز
مدیریت بر خود( از «خودآگاهی» چه می‌دانیم؟)

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 29-31

لیلا قوامی؛ اعظم آذر افروز؛ خدیجه حبیبی؛ مهین شهری کشتیبان