نویسنده = نرگس شریفی
غربالگری و مدیریت بیماری‌های مزمن

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 52-54

دکتر ناهید ارجمند کرمانی؛ دکتر فرزانه فربخش؛ نرگس شریفی