نویسنده = دکتر فروزان صالحی
وضعیت تیرویید و نمکهای یددار در کشور

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 85-87

امیر بحرینی زاده؛ محمود شیخ؛ نیر مرد ازاد؛ عبدالهادی راثی؛ دکتر فروزان صالحی