وضعیت تیرویید و نمکهای یددار در کشور

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

4 کارشناس برنامه IDD دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

موضوعات


  1. مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
  2. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
  3. کتاب بهورز و کم کاری مادرزادی تیروئید.
  4. بهداشت عمومی، شیخ الاسلام، ربابه، تشکری، نغمه،فصل 9، گفتار 18
  5. وضعیت بیماری‌های غدد برون‌ریز و متابولیسم در کشور، عزیزی، فریدون، مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم کشور، سال دوم، شماره 2
  6. تاریخچه و وضعیت کمبود ید در ایران و جهان، دلشاد، حسین، مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم کشور، سال دوم، شماره 4
  7. دستورالعمل کشوری برنامه غربالگری بیماری کم‌کاری تیرویید نوزادان

اینترنت، مصاحبه ی خانم دکتر شهین احمدی با ایرنا در کنفرانس یک روزه کم کاری تیرویید در دانشگاه علوم پزشکی ایران