نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با شاخص های مرکزی و پراکندگی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 59-61

راضیه گزمه؛ ربابه شیخ