نویسنده = علیر ضا اجرایی
پایش منابع آب آشامیدنی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 66-68

علیر ضا اجرایی؛ افسانه پژهان؛ نسرین خوبانی