نویسنده = مهندس معصومه سعیدی
آشنایی با قواعد مقاله نویسی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 71-72

دکتر غلامحسن خدایی؛ مهندس معصومه سعیدی