نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. روش های مستندسازی فرآیندهای کاری

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 62-65

زهرا گلی رستمی؛ صفیه فقانی؛ هادی زمردی نیت


2. چگونگی انتقال اخبار ناگوار به دیگران

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 40-43

صدیقه رواتی؛ صفیه فقانی؛ مدینه شهنوازی؛ منصور بامری