روش های مستندسازی فرآیندهای کاری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی البرز

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی البرز

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات