نویسنده = �������� ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 30-33

جواد فرحی شاهگلی؛ زین العابدین تاری نژاد