نویسنده = زهره عرب نژاد
آشنایی با فضای مجازی و نقش آن در سلامت

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 34-39

الهه گرامی پور؛ زهره عرب نژاد


سلامت اجتماعی در قلمرو نظام سلامت

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 42-45

بیتا رضازاده؛ زهره عرب نژاد