نویسنده = ������������ ����������
مراقب پر جنب وجوش ها باشید (آشنایی با نشانه های بیش فعالی در کودکان و نوجوانان)

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 32-36

فاطمه قاسمی پور؛ فاطمه گندمی؛ محمد حسین نخعی؛ زهرا نیک اختر


سناریوی مرگ مادر باردار (طعمه کرونا)

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 84-85

فریبا قزاقی