نویسنده = ������������ ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. علم وهنر درمانگری مدرن (برنامه ژنتیک اجتماعی)

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 12-16

نرگس خاتون نیکخوی مکمل؛ سیما جلالی