نویسنده = سید ابراهیم قدوسی
پوستر اعتیاد

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 97-97

سید ابراهیم قدوسی؛ زهرا واعظی؛ فاطمه کبیری