نویسنده = ثمانه حق گشایی
سرطان کولورکتال (سرطان های قابل پیشگیری و مدیریت)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 10-11

بهنام باقری؛ ثمانه حق گشایی؛ سارا رضایی


راهنمای توانبخشی بعد از بهبودکرونا

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 56-62

راضیه محمدواحدی؛ ثمانه حق گشایی