کلیدواژه‌ها = عملکرد بهورز
وظایف اصلی بهورز در برخورد با آسیب دیدگان بلایا

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 8-13

اسحق رحیم زاده؛ آرزو غیرتی؛ فاطمه شاکری؛ عبدالرئوف متفکر رودی