موضوعات = پوستر
بهورز از نگاه دوربین

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 78-81

دفتر فصلنامه بهورز


کرونا را شکست می دهیم

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 38-41

کلیه دانشگاه های علوم پزشکی


بهورز از نگاه دوربین

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 74-77

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


علایم ویروس کرونا و روشهای انتقال و پیشگیری

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 78-81

دفتر فصلنامه بهورز


هفته سلامت مردان

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 82-83

محمد احمدیان؛ شیما دین پرور


پوستر یک قرار ملی

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 90-90

دفتر فصلنامه بهورز


بهورز از نگاه دوربین

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 68-69


نظرسنجی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 95-95

دفتر فصلنامه بهورز