نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی معاونت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 مدیریت شبکه و ارتقای سلامت معاونت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوعات


×   فصلنامه بهورز، سال بیست وششم، شماره اول(91)( ویژه خود مراقبتی)
×   آموزش مهارتهای زندگی: دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، شهرام محمد خانی مهرداد کاظم زاده عطوفی