گوناگون(آسانسور ونکات ایمنی آسانسور)

نوع مقاله : گوناگون

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی شهرستان غرب اهواز

2 مربی پرستاری مرکز آموزش بهورزی شهرستان غرب اهواز

موضوعات


مولفان " ایرج فصیحی ومهندس امید هاشمی ". کتاب راهنمای جامع آسانسور وپله برقی جلد پنجم .تهران.نوآور 1396
 مولفان" محمود علوانی وعبدالله رضایی" .کتاب تعمیر ونگهداری آسانسور .تهران..پیام غلم وفن ..138 
  دفتر مقررات ملی ساختمان .مقررات ملی ساختمان مبحث آسانسور .تهران ا.نوبت چاپ اول .1392