ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

موضوعات


× مدیریت برنامه‌های تندرستی، مؤلف دکتر فرید ابوالحسنی
× فصلنامه توسعه آموزش ، شماره 15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
× مراقبت اولیه سلامت اکنون بیش از هر زمان دیگر، ترجمه مرحوم دکتر شادپور
× منشور اخلاقی تیم سلامت، دکتر سیاری معاون بهداشت وزیر