ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

موضوعات


 1. سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، کتاب ششم برنامه توسعه مدیریت مراقبت های بهداشتی اولیه، ترجمه کامل شادپور و سیروس پیله رودی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1375.
 2. سالاری لک،شاکر،  ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه ( مادر و کودک) در روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت آذربایجان غربی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، 1375.
 3. لامعی، ابوالفتح، مدیریت جامع کیفیت: اصول، کاربرد و درس‌هایی از یک تجربه، سوالات و پاسخ‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، معاونت درمان و دارو، 1382.
 4. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره 16 شماره 65 زمستان 1387 صفحات 89 -100
 5. لامعی،ابوالفتح(1378). مبانی مدیریت کیفیت، کمیته کشوری ارتقا کیفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، چاپ اول.
 6. طبیبی، سیدجمال الدین، عبادی آذر فربد، تورانی، سوگند، خالصی، نادر(1381). مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان، جهان رایانه، تهران، چاپ اول.

 

 1. سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، کتاب ششم برنامه توسعه مدیریت مراقبت های بهداشتی اولیه، ترجمه کامل شادپور و سیروس پیله رودی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1375.
 2. سالاری لک،شاکر،  ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه ( مادر و کودک) در روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت آذربایجان غربی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، 1375.
 3. لامعی، ابوالفتح، مدیریت جامع کیفیت: اصول، کاربرد و درس‌هایی از یک تجربه، سوالات و پاسخ‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، معاونت درمان و دارو، 1382.
 4. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره 16 شماره 65 زمستان 1387 صفحات 89 -100
 5. لامعی،ابوالفتح(1378). مبانی مدیریت کیفیت، کمیته کشوری ارتقا کیفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، چاپ اول.
 6. طبیبی، سیدجمال الدین، عبادی آذر فربد، تورانی، سوگند، خالصی، نادر(1381). مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان، جهان رایانه، تهران، چاپ اول.