تأثیر ورزش در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض پرفشاری خون

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 کارشناس بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موضوعات


  1. محتوایآموزشیبهورزان دربرنامهپیشگیریازکمتحرکی ازبرنامهجامعکشوریپیشگیریوکنترلبیماریقلبیعروقی. وزارتبهداشت، درمانوآموزشپزشکی معاونتبهداشت مرکزمدیریتبیماری‌هایغیرواگیر
  2. متن آموزشی مربیان بهورزی/ مراقبان سلامت در برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری پرفشاری خون
  3. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Heart Association. 2013;2(1):e004473
  4. Millar PJ, Smart NA. Isometric Exercise Training for Blood Pressure Management: A Systematic Review and Meta-analysis. 2014.
  5. sportmedicine.ir