فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

موضوعات


×    پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی ( انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
×    اصول پیشگیری و مراقبت بیماری‌ها، نظام مراقبت بیماری‌های غیرواگیر ( انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت)